Nhận xét gì về chính sách bóc lột của triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta?


Nhận xét gì về chính sách bóc lột : vô cùng tham lam, tàn bạo bằng các loại thuế và cống nạp.

Nhận xét gì về chính sách bóc lột : vô cùng tham lam, tàn bạo bằng các loại thuế và cống nạp. Cống nạp thể hiện ở hai khía cạnh : vơ vét cùng kiệt các sản vật quý hiếm và kìm hãm sự phát triển nhân tài.