Nét mới về văn hoá nước ta từ thế kỉ I - VI


Những nét mới về văn hoá nước ta trong các thế kỉ I - VI:

Những nét mới về văn hoá nước ta trong các thế kỉ I - VI:
- Xuất hiện các trường học dạy chữ Hán.
- Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo được truyền bá.
- Phong tục, tập quán của người Hán được du nhập.