Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hằng ngày


Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hằng ngày

Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hằng ngày

Trả lời:

Sáp, thuỷ tinh, kim loại ở nhiệt độ cao thích hợp thì chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.

Khí ni-tơ được làm lạnh trở thành khí ni-tơ lỏng. 

Nước ở nhiệt độ cao chuyển thành đá ở thể rắn,...