Lý thuyết viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân


Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Ví dụ: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

5tấn 132kg = ...tấn

Cách làm: 5tấn 132kg = tấn = 5,132 tấn

Vậy: 5 tấn 132kg = 5,132 tấn