Giảm giá 30% cho tất cả khóa học các lớp đến 20-10-2017
Xem ngay

Chỉ còn: 15:22:42

Lý thuyết số trung bình cộng. Số trung vị, mốt


Số trung bình...

1. Số trung bình

Cho 1 bảng thống kê số liệu (các giá trị) của một dấu hiệu x. 

Tỉ số của tổng tất cả các giá trị của bảng với số các giá trị của bảng là số trung bình, kí hiệu là \(\overline{x}\).

Công thức tính số trung bình như sau: 

a) Đối với bảng phân bố tần số rời rạc

\(\overline{x}\) = \(\frac{1}{n}\).(n1x1 +  n2x2 +…+  nnxn) = f1x1 + f2x2 +…+ fnxn.                                (1)

trong đó ni, fi (i= 1, 2,…, k) lần lượt là tần số, tần suất của giá trị x1, n là số các số liệu thống kê với n1 + n2 +…+ nn = n. 

Ghi chú: Các công thức (1) còn có cách viết gọn như sau:

\(\overline{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k}n_{i}x_{i}=\sum_{i=1}^{k}f_{i}x_{i}\)

b) Đối với bảng phân bố tần số ghép lớp ta có:

\(\overline{x}\) = \(\frac{1}{n}\).(n1C1 + n2C2 +…+ nkCk) = f1C1 + f2C2 +…+ fkCk 

trong đó (ni, Ci, fi, theo thứ tự là giá trị đại diện, tần số, tần suất của lớp thứ I (I = 1, 2, …, k).

 

2. Số trung vị

Sắp thứ tự các  giá trị thống kê theo tự không giảm.

Nếu có n số liệu, n lẻ (n = 2k + 1) thì Me = xk+1 được gọi là trung vị.

Nếu n là số chẵn (n = 2k), thì số trung vị là \(M_{e}=\frac{x_{k}+x_{k+1}}{2}.\)

3. Mốt 

Trong bảng phân bố tần số rời rạc, giá trị có tần số lớn nhất được gọi là mốt của bảng phân bố kí hiệu là M0

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu