Bài 2 trang 122 SGK Đại số 10


Trong một trường THPT, để tìm hiểu tình hình học Toán...

2. Trong một trường THPT, để tìm hiểu tình hình học Toán của hai lớp 10A, 10B người ta cho hai lớp đó đồng thời làm bài thi môn Toán theo cùng một đề thi và lập được hai bảng phân bố tần số ghép lớp sau đây:

      Điểm thi của lớp 10A

       Điểm thi của lớp 10B

Tính các số trung bình cộng của hai bảng phân bố ở trên và nêu nhận xét về kết quả làm bài thi của 2 lớp.

Hướng dẫn.

Số trung bình điểm thi môn Toán lớp 10A:

\(\overline{x}=\frac{1}{50}\).(2x1 + 4x3 + 12x5 + 28x7 + 4x9) = 6,12

Số trung bình điểm thi môn Toán lớp 10B:

\(\overline{x}=\frac{1}{51}\) .(4x1 + 10x3 + 18x5 + 14x7 + 5x9) = 5,24.

Qua so sánh hai số trung bình có thể thấy kết quả học Toán lớp 10A tốt hơn lớp 10B.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu