Bài 4 trang 123 sgk đại số 10


Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty...

4. Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ty du lịch là như sau (đơn vị nghìn đồng):

             650, 840, 690, 720, 2500, 670, 3000.

Tìm số trung vị của các số liệu thống kê đã cho. Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

Hướng dẫn.

Bảng số liệu có 7 giá trị, sếp các giá trị theo thứ tự không giảm ta được:

            650, 670, 690, 720, 840, 2500, 3000.

Số trung vị là Me = 720. Số trung vị chia các số liệu còn lại của bảng số liệu thành hai phần bằng nhau.

(n số liệu n = 2.3 + 1 lẻ. Số trung vị Me = x3+1 = x4 = 720).

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu