Lý thuyết phép cộng


Phép cộng các số tự nhiên.

Phép cộng các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

Tính chất giao hoán:        a + b = b + a

Tính chất kết hợp:           (a + b) + c = a + (b + c)

Cộng với 0:                     a + 0 = 0 + a = a

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay