Lý thuyết ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số.


Nếu nhân cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Lý thuyết ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số.

a) Tính chất cơ bản của phân số

  • Nếu nhân cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
  • Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Ví dụ 1:   =   = .

Ví dụ 2:  = .

b) Ứng dụng tính chất cơ bản của phân số

Rút gọn phân số.

Ví dụ:  =  =  =  = 

hoặc:  =  = ; ...

Quy đồng mẫu số các phân số.

Ví dụ 1: Quy đồng mẫu số của  và .

Lấy tích 5 x 7 = 35 làm mẫu số chung (MSC). Ta có:

 =  = ;      =  = .

Ví dụ 2: Quy đồng mẫu số của  và .

Nhận xét: 10 : 5 = 2, chọn 10 là MSC. Ta có:

 =  = ;   giữ nguyên  .