Lý thuyết dấu của nhị thức bậc nhất


Nhị thức bậc nhất một ẩn x là biểu thức dạng f(x) = ax +b...

1. Nhị thức bậc nhất một ẩn x là biểu thức dạng f(x) = ax +b trong đó a, b là hai số đã cho, a ≠ 0.

2. Định lí về dấu của nhị thức bậc nhất

 Nhị thức f(x) = ax + b (a ≠ 0) cùng dấu với hệ số a khi x lấy giá trị trong khoảng \(\left ( -\frac{b}{a}; +\infty \right )\) và trái dấu với hệ số a khi x lấy các giá trị trong khoảng \(\left ( -\infty ; -\frac{b}{a} \right ).\) Nội dung định lí được mô tả trong bảng sau, gọi là bảng xét dấu của f(x) = ax + b như sau:

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu