Bài 2 trang 94 sgk đại số 10


Giải các bất phương trình...

2. Giải các bất phương trình

a)                                         b) 

c)                                   d) 

Hướng dẫn.

a)  

<=> f(x) = .

Xét dấu của f(x) ta được tập nghiệm của bất phương trình:

                                T =  ∪ [3; +∞).

b)  

<=> f(x) =  = .

f(x) không xác định với x = ± 1. 

Xét dấu của f(x) cho tập nghiệm của bất phương trình:

                      T = (-∞; - 1) ∪ (0; 1) ∪ (1; 3).

c)  <=> f(x) =  

.

Tập nghiệm: T =  ∪ (1; +∞).

 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu