Bài 1 trang 94 SGK Đại số 10


Xét dấu các biểu thức:...

1. Xét dấu các biểu thức: 

a) f(x) = (2x - 1)(x + 3);                        b) f(x) = (- 3x - 3)(x + 2)(x + 3);

c) f(x) =                 d) f(x) = 4x2 – 1.

Hướng dẫn.

a) Ta lập bảng xét dấu

Kết luận: f(x) < 0 nếu - 3 < x < 

              f(x) = 0 nếu x = - 3 hoặc x = 

              f(x) > 0 nếu x < - 3 hoặc x > .

b) Làm tương tự câu a).

               f(x) < 0 nếu x ∈ (- 3; - 2) ∪ (- 1; +∞)

               f(x) = 0 với x = - 3, - 2, - 1

                    f(x) > 0 với x ∈ (-∞; - 3) ∪ (- 2; - 1).

c) Ta có: f(x) = 

Làm tương tự câu b).

             f(x) không xác định nếu x =  hoặc x = 2

             f(x) < 0 với x ∈  ∪ 

             f(x) > 0 với x ∈  ∪ (2; +∞).

d) f(x) = 4x2 – 1 = (2x - 1)(2x + 1).

             f(x) = 0 với x = 

             f(x) < 0 với x ∈ 

             f(x) > 0 với x ∈ ∪                          

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu