Bài 96 - Trang 46 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


So sánh các phân số.

96. So sánh các phân số:

                  và    .

Hướng dẫn giải.

Ta có  ; .

Vì hai số có cùng phần nguyên và  nên

                     hay  .