Bài 97 - Trang 46 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


97. Đổi ra mét (viết kết quả dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân).

97. Đổi ra mét (viết kết quả dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân).

             3dm  ,   85cm  ,   52mm.

 Hương dẫn giải.

3dm =  m hay 0,3m.

85cm =  m hay 0,85m.

52mm =  m hay 0,052m.