Bài 95 - Trang 46 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số.

95. Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số:

                  ,    ,    .

Hướng dẫn giải.

                 ,     ,     .