Bài 94 - Trang 46 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số.

96. Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:

              \(\frac{6}{5}\) , \(\frac{7}{3}\) , \(\frac{-16}{11}\);

Hướng dẫn giải:

              \(1\tfrac{1}{5}\) ;  \(2\tfrac{1}{3}\) ;   \(-1\tfrac{5}{11}\) .

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu