Bài 94 - Trang 46 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số.

96. Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:

               ,  , ;

Hướng dẫn giải:

               ;   ;    .