Bài 8 - Trang 9 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Cho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). Chứng tỏ rằng các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau.

8. Cho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). Chứng tỏ rằng các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau:

a) \(\frac{a}{-b}\)  và  \(\frac{-a}{b}\)                                         b) \(\frac{-a}{-b}\)  và  \(\frac{a}{b}\) .

Giải.

a) \(\frac{a}{-b}=\frac{-a}{b}\) vì a.b = (-b).(-a).

b) \(\frac{-a}{-b}=\frac{a}{b}\)    vì (-a).b = -a.b = a.(-b).

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu