Bài 8 - Trang 9 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Cho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). Chứng tỏ rằng các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau.

8. Cho hai số nguyên a và b (b ≠ 0). Chứng tỏ rằng các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau:

a)   và                                           b)   và   .

Giải.

a)  vì a.b = (-b).(-a).

b)     vì (-a).b = -a.b = a.(-b).