Bài 10 - Trang 9 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Hãy lập các phân số bằng nhau từ đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2.

10. Từ đẳng thức 2 . 3 = 1 . 6 ta có thể lập được các cặp phân số bằng nhau như sau:

                      .

Hãy lập các phân số bằng nhau từ đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2.

Hướng dẫn giải.

* Chia hai vế của đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 cho 3 . 6, ta được:

                     hay 

* Chia hai vế của đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 cho 3 . 2, ta được:

                     hay .

* Chia hai vế của đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 cho 4 . 6, ta được:

                  hay .

* Chia hai vế của đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2 cho 4 . 2, ta được:

                  hay .