Bài 6 - Trang 8 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Tìm các số nguyên x và y biết

6. Tìm các số nguyên x và y biết :

a)  ;                                             b) 

Giải.

a)  khi và chỉ khi x.21 = 6.7 hay 21x = 42. Từ đó suy ra x = 42 : 21 = 2.

b)  khi và chỉ khi (-5). 28 = y . 20 hay 20y = -140.

Từ đó suy ra y = (-140) : 20 = -7. Vậy y = -7.