Bài 6 - Trang 8 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2


Tìm các số nguyên x và y biết

6. Tìm các số nguyên x và y biết :

a) \(\frac{x}{7}=\frac{6}{21}\) ;                                             b) \(\frac{-5}{y}=\frac{20}{28}.\)

Giải.

a) \(\frac{x}{7}=\frac{6}{21}\) khi và chỉ khi x.21 = 6.7 hay 21x = 42. Từ đó suy ra x = 42 : 21 = 2.

b) \(\frac{-5}{y}=\frac{20}{28}\) khi và chỉ khi (-5). 28 = y . 20 hay 20y = -140.

Từ đó suy ra y = (-140) : 20 = -7. Vậy y = -7.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu