Bài 7 trang 63 sgk đại số 10


Giải các phương trình

Bài 7. Giải các phương trình 

a)  = x - 6;

b)  =  +1;

c)  = x + 2.

d)  = 3x + 1.

Hướng dẫn giải:

ĐKXĐ: x – 6 ≥ 0 ⇔ x > 6. Bình phương hai vế thì được 5x + 6 = (x – 6)2 ⇔ x2 = 2 (loại), x2 = 15 (nhận).

b) ĐKXĐ: – 2  ≤  x ≤  3. Bình phương hai vế thì được 3 - x = x + 3 + 2 
⇔ -2x = 2.

Điều kiện x ≤ 0. Bình phương tiếp ta được:

x2 = x + 2 => x1 = -1 (nhận); x2 = 2 (loại).

Kết luận: Tập nghiệm S {-1}.

c) ĐKXĐ: x ≥ -2.

=> 2x2 + 5 = (x + 2)2 => x2 - 4x + 1 = 0

                                      => x1 =2 –  (nhận), x2 = 2 +  (nhận).

d) ĐK: x ≥ .

=> 4x2 + 2x + 10 = (3x + 1)2 => x1 = (loại), x2 = 1  (nhận).

        

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu