Bài 7 trang 20 sgk Hóa học 11


Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho các phản ứng sau :

Bài 7. Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho các phản ứng sau :

a) Tạo thành chất kết tủa.

b)  Tạo thành chất điện li yếu.

c)  Tạo thành chất khí.

Hướng dẫn giải:

  • Tạo thành chất kết tủa: NH4Cl + AgNO→ NH4NO3 + AgCl↓

Ag+ + cl‑ → AgCl↓

  • Tạo thành chất điện li yếu: NaOH + HCl → NaCl + H2O

H+ + OH– → H2O

  • Tạo thành chất khí: K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2↑  + H2O

2H+ + CO32– → CO2↑  + H2O

  • Tạo thành chất kết tủa: NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl↓

Ag+ + cl → AgCl↓

  • Tạo thành chất điện li yếu: NaOH + HC1 → NaCl + H2O

H+ + OH → H2O

  • Tạo thành chất khí: K2CO3 + 2HC1 → 2KC1 + CO2↑  + H2O

2H+ + CO32 → CO2↑  + H2O

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu