Lý thuyết phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.


Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

Lý thuyết phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.

Lý thuyết trọng tâm.

1. Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

2. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là trong sản phẩm phản ứng phải có ít nhất một trong các điều kiện tạo thành: chất kết tủa, chất điện li yếu, chất khí.

3. Các hình thức biểu diễn phản ứng trao đổi ion.

  • Phương trình phân tử : Na2CO3 + BaCl2  →   BaCO3 + 2NaCl
  • Phương trình ion (Các chất điện li mạnh viết dạng ion, các chất điện li yếu viết dạng phân tử) :

2Na+ + CO32- + Ba2+ + 2Cl-  →   BaCO3 + 2Na+ + 2Cl-

  • Phương trình ion thu gọn (bỏ các ion giống nhau ớ hai vế):

Ba2++  CO32- → BaCO3↓.

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu