Bài 69 - Trang 36 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Nhân các phân số (rút gọn nếu có thể)

69. Nhân các phân số (rút gọn nếu có thể):

a)  ;                         b)  ;                             c)  ;

d)  ;                       e)  ;                            g)  .

Hướng dẫn giải.

a)  ;     b)  ;      c)  ;        d)  ;         e)  ;          g) .