Bài 71 - Trang 37 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Tìm x, biết:

71. Tìm x, biết:

a)  ;                       b)  ;

Hướng dẫn giải.

a) Thực hiện phép nhân ở vế phải rồi áp dụng quy tắc chuyển vế.

b) Thực hiện phép nhân ở về phải rồi quy đồng mẫu hai vế.

  ĐS. a)  ;     b) x = -40.

Bài viết liên quan