Bài 71 - Trang 37 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Tìm x, biết:

71. Tìm x, biết:

a) \(x-\frac{1}{4}=\frac{5}{8}.\frac{2}{3}\) ;                       b) \(\frac{x}{126}=\frac{-5}{9}.\frac{4}{7}\) ;

Hướng dẫn giải.

a) Thực hiện phép nhân ở vế phải rồi áp dụng quy tắc chuyển vế.

b) Thực hiện phép nhân ở về phải rồi quy đồng mẫu hai vế.

  ĐS. a) \(x=\frac{2}{3}\) ;     b) x = -40.