Bài 59 - Trang 33 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Tính các phép trừ.

59. Tính:

a)  ;                  b)  ;                     c)  ;

d)                e)  ;                           g)  .

Hướng dẫn giải.

a) .

b) 

c) 

ĐS. d)  ;                 e)  ;                        g)  ;