Bài 60 - Trang 33 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Tìm x, biết:

60. Tìm x, biết:

a)  ;                               b)  ;

Hướng dẫn giải.

a)  ;                    

b)  hay  hay .

   Suy ra