Bài 60 - Trang 33 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Tìm x, biết:

60. Tìm x, biết:

a) \(x - \frac{3}{4}=\frac{1}{2}\) ;                               b) \(\frac{-5}{6}-x=\frac{7}{12}+\frac{-1}{3}\) ;

Hướng dẫn giải.

a) \(x= \frac{1}{2}+\frac{3}{4}=\frac{5}{4}\) ;                    

b) \(\frac{-5}{6}-x=\frac{7}{12}+\frac{-1}{3}\) hay \(\frac{5}{6}-x=\frac{7-4}{12}\) hay \(\frac{5}{6}-x=\frac{3}{12}\).

   Suy ra \(x=\frac{-5}{6}-\frac{3}{12}=\frac{-10+3}{12}=\frac{-13}{12}.\)

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu