Bài 58 - Trang 33 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2


Tìm số đối của các số:

58. Tìm số đối của các số:

                  , -7 ,  ,  ,  , 0 , 112.

Hướng dẫn giải.

                  , 7 ,   ,  ,  , 0 , -112.