Bài 5 trang 55 sgk Toán 5


Tổng của ba số bằng 8.

Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm mỗi số đó.

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt: 

Số thứ nhất là: 8 - 5,5 = 2,5

Số thứ hai là: 4,7 - 2,5 = 2,2

Số thứ ba là: 8 - 4,7 = 3,3

Đáp số: 2,5;  2,2;    3,3

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay