Bài 5 trang 175 sgk toán 5 tiết 169 luyện tập chung


Tìm số tự nhiên thích hợp của x sao cho.

Tìm số tự nhiên thích hợp của x sao cho:

 = 

Bài giải:

Ta có:  = 

 = 

 =  , suy ra: x = 20 (Hai phân số bằng nhau có tử số bằng nhau thì mẫu số cũng bằng nhau).