Bài 43 trang 20 sgk toán 8 tập 1


Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

43. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 + 6x + 9;                           b) 10x – 25 – x2

c) 8x3;                                    d) x2 – 64y2

Bài giải:

a) x2 + 6x + 9 = x2 + 2 . x . 3 + 32 = (x + 3)2

b) 10x – 25 – x2 = -(-10x + 25 +x2) = -(25 – 10x + x2)

                         = -(52 – 2 . 5 . x – x2) = -(5 – x)2

c) 8x3 = (2x)3 – ()3 = (2x - )[(2x)2 + 2x . + ()2]

                    = (2x - )(4x2 + x + )

d) x2 – 64y2 = - (8y)2 = (x + 8y)(x - 8y)

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu