Bài 45 trang 20 sgk toán 8 tập 1


Tìm x, biết:

45. Tìm x, biết:

a) 2 – 25x2 = 0;                     b) x2 - x + \(\frac{1}{4}\) = 0

 Bài giải:

a) 2 – 25x2 = 0 => (√2)2 – (5x)2 = 0

=> (√2 – 5x)( √2 + 5x) = 0

Hoặc √2 – 5x = 0 => 5x = √2 => x = \(\frac{\sqrt{2}}{5}\)

Hoặc √2 + 5x = 0 => 5x = -√2 => x = - \(\frac{\sqrt{2}}{5}\)

b) x2 - x + \(\frac{1}{4}\) = 0 => x2 – 2 . x . \(\frac{1}{2}\) + (\(\frac{1}{2}\))2 = 0

   => (x - \(\frac{1}{2}\))2 = 0 => x - \(\frac{1}{2}\) = 0 => x = \(\frac{1}{2}\)

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu