Bài 43 trang 122 sgk toán lớp 8 - tập 2


Tính diện tích xung quanh,

43. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các hình chóp tứ giác đều sau đây.(h.56)

Hướng dẫn :

Diện tích xung quanh :

Hình a : Sxq = p.d = \(\frac{1}{2}\).20.4.20 = 800(cm2)

Diện tích đáy: Sđ = 202  = 400(cm2)

Diện tích toàn phần của lăng trụ hai là:

Stp = Sxq + Sđ = 800 + 400 = 1200(cm2)

Hình b: Sxq = p.d = \(\frac{1}{2}\).7.4.12 = 168(cm2)

            Sđ = 7 = 49(cm2)

            Stp = Sxq + Sđ = 168 + 49 = 217(cm2)

Hình c: Chiều cao của mặt bên của hình chóp:

            h = \(\sqrt{17^{2}- 8^{2}}\) = √225 = 15(cm)

            Sxq = p.d = \(\frac{1}{2}\).16.4.15 = 480(cm2)

            Sđ = 16 = 256(cm2)

            Stp = Sxq + Sđ = 480 + 256 = 736(cm2)

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu