Bài 40 trang 121 sgk toán lớp 8 - tập 2


Một hình chóp tứ giác đều

40. Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bện bằng 25cm, đáy là hình vuông ABCD cạnh 30cm.

Tính diện tích toàn phần của hình chóp.

Hướng dẫn:

Ta có: d = SH = \(\sqrt{SB^{2}- BH^{2}}\) 

= \(\sqrt{25^{2}- 15^{2}}\) = √400 = 20 (cm)

Diện tích xung quanh của hình chóp:

Sxq = pd = \(\frac{1}{2}\) .30.4.20 = 1200 (cm2)

Diện tích đáy:  Sđ = 302  = 900(cm2)

Diện tích toàn phần của hình chóp:

Stp = Sxq + Sđ = 1200 + 900 = 2100(cm2)

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu