Bài 4 trang 45 sgk Toán 5


Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12,44m =...m...cm;

b) 7,4dm =...dm....cm;

c) 3,45km =.....m;

d) 34,3km=....m

Hướng dẫn giải:

a).....= 12m 44cm

b)....= 7dm 4cm

c) ....= 3450m

d)....= 34 300m

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay