Bài 4 trang 165 sgk vật lý 10


Hãy ghép các quá trình ghi bên trái

4. Hãy ghép các quá trình ghi bên trái với các phương trình tương ứng ghi bên phải.

1. Quá trình đẳng nhiệt                              a) \(\frac{p_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{p_{2}}{T_{2}}\)

2. Quá trình đẳng tích                                b) \(\frac{V_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{V_{2}}{T_{2}}\)

3. Quá trình đẳng áp                                 c) p1V1 = p2V2

4. Quá trình bất kì                                       d) \(\frac{p_{1}V_{1}}{T_{1}}\) = \(\frac{p_{2}V_{2}}{T_{2}}\)

Bài giải:

1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - d.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu