Bài 2 trang 165 sgk vật lý 10


Lập phương trình trạng thái của khí lý tưởng.

2. Lập phương trình trạng thái của khí lý tưởng.

Bài giải:

 Phương trình xác định mối liên hệ giữa ba thông số trạng thái của chất khí gọi là phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

  Để lập phương trình này, ta xét một lượng khí từ trạng thái 1 (p1, V1, T1) sang trạng thái 2 (p2, V2, T2) qua trạng thái trung gian 1' (p', V2, T1) bằng các đẳng quá trình đã học trong các bài trước 

  Ta dễ dàng chứng minh được phương trình trạng thái của khí lí tưởng :

\({{{p_1}{V_1}} \over {{T_1}}} = {{{p_2}{V_2}} \over {{T_2}}} \Rightarrow {{pV} \over T}\) = hằng số

 

 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu