Bài 4 trang 159 sgk toán 5


Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được.

Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được  thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được  thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể  trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể ?

Bài giải:

Mỗi giờ cả hai vòi cùng chảy được:

  +    =  (thể tích bể)

  = 50%.

Đáp số: 50% thể tích bể.