Bài 4 trang 15 sgk toán 5


Bài 4. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)

Bài 4. Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

5m 7dm;       2m 3dm;         4m 37cm;          1m 53cm.

Bài làm:

5m 7dm = 2m +  m =  m

2m 3dm = 2m +  m =  m

4m 37cm = 4m +  m =  m

1m 53cm = 1m +  m =  m.