Bài 4, bài 5 trang 20 sgk toán lớp 1


Bài 4: Viết dấu > vào ô trống.Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp theo mẫu:

Bài 4: Viết dấu > vào ô trống:

3...1                     5...3                  4...1                2...1

4...2                     3...2                  4...3                5...2

Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp theo mẫu:

                     

Hình a                            Hình b

Bài giải:

Bài 4:

3 > 1                     5 > 3                  4 > 1                2 > 1

4 > 2                     3 > 2                  4 > 3                5 > 2

Bài 5:

Hình a: 3 > 2 và 3 > 1

HÌnh b: 4 > 3, 4 > 2 và 4 > 1.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan