Để học tốt toán lớp 1 như là cuốn sách giải đầy đủ lớp 1 bao gồm đầy đủ công thức, lý thuyết, giải bài tập toán trong sgk lớp 1

2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10