Bài 3 trang 72 Tiết 40 sgk Toán 5


Tìm số dư của phép chia

Tìm số dư của phép chia, nếu chỉ đến hai chữ số ở phần thập phân của thương:

a)     6,251 : 7                 b) 33,14 : 58;                      c) 375,23 : 69.

Hướng dẫn giải:

                                              

a)     Số dư: 0,21                b)    Số dư: 0,08                       c)     Số dư: 0,56

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay