Bài 3 trang 68 sgk Toán 5


Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

\(\frac{2}{5}\);      \(\frac{3}{4}\);      \(\frac{18}{5}\)

Hướng dẫn giải:

 Ta có:

                                                

Vậy: \(\frac{2}{5}\) = 0 ,4                           \(\frac{3}{4}\) = 0,75                          \(\frac{18}{5}\) = 3,6     

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay