Bài 3 trang 68 sgk Toán 5


Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

;      ;      

Hướng dẫn giải:

 Ta có:

                                                

Vậy:  = 0 ,4                            = 0,75                           = 3,6