Bài 3 trang 60 sgk Toán 5


Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1 000 000, quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1 000 000, quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết đo được 19,8 cm. Hỏi độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải:

Qãng đường từ Hồ Chí Minh đến Phan Thiết dài:

           19,8 x 1 000 000 = 19 800 000 (cm) hay 198km

Đáp số: 198km

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay