Bài 3 trang 6 sgk Toán 5.


Tìm các phân số bằng nhau trong các số dưới đây:

Bài 3. Tìm các phân số bằng nhau trong các số dưới đây:

 Hướng dẫn giải:
;                      .
 
Vậy .
 
;                        .
 
Vậy .