Bài 3 trang 57 sgk Toán 5


Một can nhựa chứa 10 lít dầu hỏa.

Một can nhựa chứa 10l dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8g, can rỗng cân nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

   

Hướng dẫn giải:

10l cân dầu hỏa nặng: 0,8 x 10 = 8 (kg)

Cả can dầu hỏa đó nặng 8 + 1,3 = 9,3 (kg)

 Đáp số: 9,3kg