Bài 3 trang 55 sgk Toán 5


Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 12,45 + 6,98 + 7,55;             b) 42,37 - 28,73 - 11,27.

Hướng dẫn giải:

a)....= 12,45 + 7,55 = 6,98

       = 20 + 6,98

       = 26,98

b) ........= 42,37 - (28,73 + 11,27)

            = 42,37 - 40

            = 2,37

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay