Bài 3 trang 15 sgk toán 5


Bài 3. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 3. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dm = ... m                     b) 1g = ... kg                     c) 1 phút = ... giờ

    3dm = ... m                         8g = ... kg                         6 phút = ... giờ

    9dm = ... m                         25g = ... kg                       12 phút = ... giờ

Bài làm:

a) 1dm =  m                   b) 1g =  kg

   3dm =  m                        8g =  kg

   9dm =  m                        25g =  kg

c) 1 phút =  giờ

 6 phút =  giờ

12 phút =  giờ.