Bài 3 trang 15 sgk toán 5

Bình chọn:
4.4 trên 27 phiếu

Bài 3. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 3. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dm = ... m                     b) 1g = ... kg                     c) 1 phút = ... giờ

    3dm = ... m                         8g = ... kg                         6 phút = ... giờ

    9dm = ... m                         25g = ... kg                       12 phút = ... giờ

Bài làm:

a) 1dm = \( \frac{1}{10}\) m                   b) 1g = \( \frac{1}{1000}\) kg

   3dm = \( \frac{3}{10}\) m                        8g = \( \frac{8}{1000}\) kg

   9dm = \( \frac{9}{10}\) m                        25g = \( \frac{25}{1000}\) kg

c) 1 phút = \( \frac{1}{60}\) giờ

 6 phút = \( \frac{1}{10}\) giờ

12 phút = \( \frac{1}{5}\) giờ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan