Bài 3 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10


Có thể dự đoán sự thay đổi như thế nào về...

3. Có thể dự đoán sự thay đổi như thế nào về khối lượng riêng,  về nhiệt độ nóng chảy khi giữ lưu huỳnh đơn tà (\(S_{\beta }\)) dài ngày ở nhiệt độ phòng ?

Lời giải.

Ở nhiệt độ phòng, có sự chuyển hóa từ (\(S_{\beta }\rightarrow S_{\alpha }\)), vì vậy khi giữ (\(S_{\beta }\)) vài ngày ở nhiệt độ phòng thì :

- Khối lượng riêng của lưu huỳnh tăng dần.

- Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn.

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu