Bài 5 - Trang 132 - SGK Hóa Học 10


1,10g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với...

5. 1,10g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với 1,28g bột lưu huỳnh.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính tỉ lệ phần trăm của sắt và nhôm trong hỗn hợp ban đầu, theo :

- Lượng chất.

- Khối lượng chất.

Lời giải.

a)Phương trình hóa học của phản ứng.

Fe       +       S      ->      FeS

xmol        xmol

2Al      +       3S    ->    Al2S3.

ymol          1,5y.

b) Tỉ lệ phần trăm của sắt và nhôm trong hỗn hợp ban đầu:

Ta có \(n_{S}=\frac{1,28}{32}=0,04\) (mol).

Ta có hệ phương trình :

                               \(\left\{\begin{matrix} 56x+27y=1,1 & \\ x+1,5y=0,04 & \end{matrix}\right.\)

Giải hệ phương trình được y = 0,02 => mAl = 0,02.27 = 0,54g.

x = 0,01 => mFe =0,01.56 = 0,56 gam.

%mAl = \(\frac{0,54}{1,1}.100 =49,09\)%.

%mFe = 50,91 %.

Theo lượng chất :

%nAl =  66,67%.

%Fe = 33,33%. 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu