Bài 2 trang 61 Tiết 29 sgk Toán 5


Tính nhẩm:

Tính nhẩm:

a) 78,29 x 10

  78,29 x 0,1

b) 265,307 x 100

   265,307 x 0,01

c) 0,68 x 10

   0,68 x 0,1

Hướng dẫn giải:

a) 782,9

   7,829

b) 26530,7

   2,65307

c) 6,8

   0,068

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay